Obchodní podmínky a ochrana osobních dat

Společnost

Princ-ezna, Trojánová Petra, IČ: 8730052, poskytuje kroužky etikety na školách nebo u sebe doma a pořádá příměstské tábory, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Trojánovou Petra a klientem a jsou pro zúčastněné strany závazné.

 

Přihlášení

Smluvní vztah mezi Trojánovou Petrou a klientem vzniká na základě objednávky. Přihlášení je nezávazné, tzn. klient může od smlouvy odstoupit do zaplacení příměstského tábora nebo kurzu Princ-ezny, uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení příměstského tábora  nebo kurzuje upraven v bodě 4 (storno podmínky).

Cena je vždy uvedena včetně DPH 21%.

 

 

Platba

Platba za příměstský tábor je splatná nejpozději 7 dní před uskutečněním tábora nebo kurzu. Uhradit platbu za příměstský tábor nebo kurz je možné převodem na účet nebo v hotovosti na adrese 26. dubna 27, 350 02 Cheb. Za den zaplacení je považováno datum připsání peněz na účet Trojánové Petry.

V případě, že 5 dní před zahájením příměstského tábora nebo kurzu nebude příměstský tábor nebo kurz uhrazen nebo nebude domluvený jiný způsob úhrady, může dojít ke zrušení objednávky ze strany Trojánové Petry z organizačních důvodů.

Číslo účtu 1797952002/5500 na jméno Petra Trojánová, do poznámky uveďte jméno dítěte a jako variabilní číslo, rodné číslo dítěte.

 

 

Storno podmínky

Podmínky pro stornování platby za příměstský tábor nebo kurzu jsou následující:

1) Stornování příměstského tábora nebo kurzu do 14.dne před zahájením příměstského tábora nebo kurzu – storno poplatek : 25 % z ceny příměstského tábora nebo kurzu.

2) Stornování příměstského tábora nebo kurzu od 13. dne do 7. dne před zahájením příměstského tábora  nebo kurzu –  storno poplatek: 50% z ceny příměstského tábora nebo kurzu.

3) Stornování příměstského tábora nebo kurzu po 5. pracovním dni před zahájením příměstského tábora nebo kurzu – storno poplatek: 100 %, tj. plná výše ceny příměstského tábora nebo kurzu.

4) Princ-ezna, Petra Trojánová, si vyhrazuje právo na změnu v příměstských táborech nebo kurzu(změna programu, změna místa konání, změna místa uskutečnění, změna výuky, přeložení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení příměstského tábora nebo kurzu, případně jeho části.

5) Dojde-li ke změně nebo ke zrušení příměstského tábora nebo kurzu, bude klient informován prostřednictvím sms nebo e-mailu.

6) V případě zrušení příměstského tábora nebo kurzu ze strany klienta, vzniká klientovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného příměstského tábora nebo kurzu.

7) V případě vrácení části nebo celé částky za příměstský tábor nebo kurz bude částka na základě požadavku klienta buď vyplacena v hotovosti na adrese 26. dubna 27, 35002 Cheb nebo převedena na jeho účet do 14 dnů.

 

 

Zmeškané hodiny

Za neúčast dítěte na výuce neposkytuje firma Princ-ezna žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

 

 

Potvrzení o zaplacení

Každý klient má nárok na získání potvrzení o zaplacení, které je vystaveno při placení nebo po připsání částky na účet Trojánové Petry.

 

 

Odstoupení od smlouvy

Princ-ezna, Trojánová Petra, může z důvodu naplnění kapacity příměstského tábora nebo kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící klienti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet Trojánové Petry. V případě úhrady ve stejný den mají přednost ti klienti, kteří si příměstský tábor nebo kurz pro dětí objednají dříve.

Princ-ezna, Trojánová Petra si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s klientem dítěte účastnícího se příměstského tábora nebo kurzu a zrušit bez náhrady účast a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků nebo zaměstnanců nebo bude závažným způsobem narušovat průběh příměstského tábora nebo kurzu.

 

 

Změny podmínek

Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

 

 

 

Ochrana osobních údajů  a zasílání obchodních sdělení

 

a) Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Klient tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů firmou Princ-ezna, Trojánová Petra: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c) Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů firmou Princ-ezna, Trojánová Petra, a to pro účely plnění smluvních závazků Trojánové Petry, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely.

d) Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

f) Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

h) Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu firma Princ-ezna, Trojánová Petra, povinna tuto informaci předat. Firma Princ-ezna, Trojánová Petra má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

i) Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany firmy Princ-ezna, Trojánová Petra související se službami poskytovanými firmou Princ-ezna, Trojánovou Petrou na elektronickou adresu klienta.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020